Mevlana baş sartlari

O¨gˆrenci degˆis¸imi esasları 

MADDE 9 – (1) Mevlana Degˆis¸im Programı kapsamında o¨gˆrenci degˆis¸imine yu¨kseko¨gˆretim kurumlarında o¨rgu¨n egˆitim programlarına kayıtlı o¨gˆrenciler katılabilir. Degˆis¸im, yu¨kseko¨gˆretim kurumunda kayıtlı o¨gˆrencinin o¨gˆreniminin bir bo¨lu¨mu¨nu¨ Mevlana Degˆis¸im Programı Protokolu¨ne taraf egˆitim veren bas¸ka bir yu¨kseko¨gˆretim kurumunda su¨rdu¨rmesini ic¸erir. O¨gˆrenci degˆis¸imi su¨resi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, egˆitim sistemi dikkate alınarak degˆis¸tirilebilir. Ancak degˆis¸imin toplam su¨resi bir egˆitim-o¨gˆretim yılını as¸amaz.

(2) Mevlana Degˆis¸im Programından; ac¸ık, dıs¸arıdan, yaygın veya uzaktan egˆitim-o¨gˆretime kayıtlı olan o¨gˆrenciler faydalanamazlar.

(3) O¨n lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan o¨gˆrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık do¨nemlerinde bulunan yu¨ksek lisans ve doktora o¨gˆrencileri, esas egˆitime bas¸ladıkları ilk yarıyıl ic¸in bu programdan faydalanamazlar.

Mevlana degˆis¸im programı o¨gˆrencisi olma s¸artları

MADDE 11 – (1) Mevlana Degˆis¸im Programı o¨gˆrencisi olabilmek ic¸in aranacak asgari^ s¸artlar s¸unlardır:

a) O¨gˆrencinin, o¨rgu¨n egˆitim verilen yu¨kseko¨gˆretim programlarında kayıtlı o¨n lisans, lisans, yu¨ksek lisans ve doktora o¨gˆrencisi olması,

b) O¨n lisans ve lisans o¨gˆrencilerinin genel akademik not ortalamasının do¨rt u¨zerinden en az iki buc¸uk olması,

c) Yu¨ksek lisans ve doktora o¨gˆrencilerinin genel akademik not ortalamasının do¨rt u¨zerinden en az u¨c¸ olması.

(2) Not sistemi yu¨z u¨zerinden hesaplanan notların do¨rtlu¨k sistemdeki kars¸ılıklarında, bu konuya ilis¸kin YO¨K kararları esas alınır.

(3) YO¨K Yu¨ru¨tme Kurulu, o¨gˆrenci degˆis¸iminin etkin ve verimli bir s¸ekilde gerc¸ekles¸mesi ic¸in gerekli tedbirleri almaya ve birinci fıkrada belirtilen s¸artların dıs¸ında ilave s¸artlar belirlemeye yetkilidir.